นโยบายการคืนเงินและส่งสินค้ากลับคืน

นโยบายการคืนเงินและส่งสินค้ากลับคืน

สาเหตุของ

การคืนสินค้า

คำอธิบายของ

สาเหตุในการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงิน

หลักฐานยืนยัน

1. สินค้าชำรุด / สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

- บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

- สินค้าชำรุด / ไม่สามารถใช้งานได้

- สินค้าหมดอายุ

คำอธิบายของ

สาเหตุในการคืนสินค้า

- พลาสติกที่ห่อหุ้มสินค้าไม่ถูกเปิด

- สินค้าครบ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

- สินค้าครบ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

รูปภาพที่ชัดเจนของ

สินค้า / พัสดุ

ที่ได้รับความเสียหาย

2. ได้รับสินค้าผิด

รายการสินค้า

ที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

- สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน (หากเป็นไปได้ สินค้าไม่ควรถูกแยกออกจากบรรจุภัณฑ์)

- สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ พลาสติกที่ห่อหุ้มสินค้าไม่ถูกเปิด ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอยู่ครบ

รูปภาพความแตกต่าง

ของสินค้าที่ไม่ตรงกับ

คำสั่งซื้อ เช่น สีผิด ขนาดผิด

3. ได้รับสินค้าไม่ครบ ขาดอุปกรณ์เสริม / ของสมนาคุณ

พัสดุที่ได้รับไม่มีอุปกรณ์เสริมหรือของสมนาคุณตามที่แจ้งไว้

- สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ ไม่ถูกเปิดหรือใช้งาน

- สินค้าครบ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

แสดงหลักฐานยืนยันว่า

ไม่มีอุปกรณ์เสริม

หรือของสมนาคุณ

ในพัสดุที่ถูกจัดส่งไป

4. สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบายหรือรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์

รายการสินค้าที่ไม่ตรงตามคำอธิบายหรือรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์

- สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน (หากเป็นไปได้ สินค้าไม่ควรถูกแยกออกจากบรรจุภัณฑ์)

- สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ พลาสติกที่ห่อหุ้มสินค้าไม่ถูกเปิด ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอยู่ครบ

รูปภาพความแตกต่าง

ของสินค้าที่ได้รับ