นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) จะใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่เสนอโดย Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Cesar.co.th และแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง Cesar หรือเรียกอีกอย่างว่า Cesar

1. บทนำ

1.1 นโยบายฉบับนี้จะอธิบายข้อตกลงและนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย โดย Cesar ขอรับรองว่าการดำเนินการใด ๆ จะประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการที่กำหนดไว้ในที่นี้อย่างสมเหตุสมผล

1.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Cesar เคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเราจะทำตามเงื่อนไข รักษาความปลอดภัย และจะรวบรวม และ/หรือจัดเก็บ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ สำหรับหรือในนามของ Cesar ด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผล นอกจากนี้ในการรวบรวม และ/หรือจัดเก็บ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดย Cesar ทั้งหมด จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และนโยบายฉบับนี้

1.3 โดยการโต้ตอบกับเรา การส่งข้อมูลให้เรา หรือการลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอ คุณตกลงและยินยอมให้ Cesar รวมทั้งตัวแทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ("ตัวแทน") (เรียกรวมกันในที่นี้ ในฐานะ "Cesar", "พวกเรา", "เรา" หรือ "ของเรา") เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Cesar และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.4 ข้อมูลเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ได้แทนที่หรือแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณอาจมีให้เราก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และความยินยอมของคุณในที่นี้เป็นสิทธิเพิ่มเติมตามกฎหมายที่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (PDPA) ("พระราชบัญญัติ"), "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ - จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอ้างถึงสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของ Cesar แล้วหรือที่ Cesar จะเก็บรวบรวมในอนาคต

2. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 คุณมีสิทธิ์ในการขอเข้าถึง และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองและการควบคุมของ Cesar โดยเราจะจัดเตรียม และ/หรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน และมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในที่นี้ภายใน 30 วัน

2.2 Cesar ได้กำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน และการตอบคำถามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เพื่อให้แน่ใจว่า Cesar จะได้รับข้อร้องเรียนและข้อซักถามของคุณ โปรดส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("DPO") ของ Cesar ตามอีเมลต่อไปนี้: contact@cesar.co.th

2.3 ในกรณีที่บุคคลที่สามให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (เช่น จากการสมัครสมาชิก) คุณควรติดต่อบุคคลนั้นเพื่อสอบถาม ร้องเรียน รวมถึงส่งคำร้องขอเข้าถึงและแก้ไขก่อนส่งข้อมูลกลับมาที่ Cesar ในนามของคุณ

2.4 หากคุณไม่ต้องการให้ Cesar ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ถึง 3.4 หรือไม่ต้องการรับข่าวสาร ข้อมูล และการโฆษณาจาก Cesar คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยการส่งอีเมลชี้แจงไปยัง DPO ผ่านที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ ในข้อ 2.2 คำขอของคุณจะได้รับการดำเนินการภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการของคุณ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม:

3.1 จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน Cesar อาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลของคุณผ่านวิธีการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ กิจกรรมทางการตลาด เช่น งานอีเวนต์ โรดโชว์ และรูปแบบใด ๆ ที่ Cesar อาจใช้เป็นครั้งคราว โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

· ชื่อ (ชื่อจริงและนามสกุล)

· วันเกิด

· รหัสไปรษณีย์

· หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

· หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

· หมายเลขแฟกซ์

· อีเมล

· อายุ

· เพศ

· ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

· หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP addresses)

· ภาพถ่าย

คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ โดยเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 3.1 ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

· ประมวลผลการสมัครและการลงทะเบียนเป็นสมาชิก รวมถึงตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

· เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด

· เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาดโดยตรงกับคุณ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความSMS อีเมล จดหมาย และโทรสาร

· เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน และ/หรือการควบคุมสินเชื่อ

· เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการที่อาจส่งผลต่อคุณ รวมถึงเพื่อตอบคำถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

· เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนในการเข้าระบบ

· เพื่อดูแลข้อมูลและอัปเดตรายละเอียดการเป็นสมาชิกของคุณ

· เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการพัฒนา การบริการ และโปรโมชั่นใหม่ทั้งจาก Cesar และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.3 เพื่อดำเนินการตามคำอธิบายข้างต้น Cesar อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของ Cesar เป็นครั้งคราว

3.4 ด้วยการดำเนินการโดยไม่บิดเบือนไปจากข้อกำหนดข้างต้น Cesar อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

· ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

· ทนายความ

· ผู้ตรวจสอบบัญชี

· ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและที่ปรึกษา

· บริษัทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการชำระเงิน

· ผู้ซื้อหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพของ Cesar หรือกลุ่มบริษัทของ Cesar รวมถึงตัวแทนหรือผู้รับเหมาในช่วงใด ๆ ที่กระทำการในนามของ Cesar

3.5 Cesar อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

· ในบางกรณี Cesar อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ

· เพื่อตรวจสอบ จัดการ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ Cesar

· เพื่อสื่อสารกับผู้ซื้อ (หรือผู้ซื้อในอนาคต) ของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ Cesar เป็นเจ้าของ (หรือกำลังพิจารณา) ขาย

· เพื่อสื่อสารกับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของ Cesar

· เพื่อสื่อสารกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ Cesar หรือในนามของบริษัท

· เพื่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Cesar หรือกลุ่มบริษัทของ Cesar หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของในธุรกิจของ Cesar หรือกลุ่มบริษัทของ Cesar

· ด้วยความยินยอมของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้คืนข้อมูล

การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

3.6 ในบางกรณี คุณอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Cesar ให้ดียิ่งขึ้น และ/หรือปรับแต่งประเภทของข้อมูลที่นำเสนอให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่การให้ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลทางเลือก ทั้งนี้ข้อมูลที่ร้องขอจะนำมาใช้กับบริการส่วนบุคคล หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลของคุณทั้งหมด การไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขออาจทำให้ Cesar ไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

· อายุของคุณ

· เพศ

· ช่วงเงินเดือนและรายละเอียดการจ้างงาน

· การศึกษาและอาชีพ

· งานอดิเรกและกิจกรรมยามว่าง

· สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การสมัครเป็นสมาชิก

· ข้อมูลประชากรในครอบครัวและครัวเรือน

3.7 ในบางกรณี การโทรศัพท์ไปยังกลุ่มบริษัทของ Cesar เพื่อสั่งซื้อ และ/หรือใช้บริการสายด่วน และ/หรือสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์จะถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การประเมิน ตลอดจนการจัดการและพัฒนาพนักงาน ในกรณีดังกล่าว หากยอมรับนโยบายนี้ คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก ติดตามการสอบถาม และ/หรือทำธุรกรรม รวมถึงเพื่อการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลโดย Cesar บริษัทในเครือ ตัวแทน และบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ Cesar ในเขตอำนาจศาลนอกประเทศไทย ในกรณีนี้ Cesar จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ

5. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล Cesar จะตรวจสอบข้อมูลโดยใช้แนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบแบบ Checksums กับตัวเลขบางส่วน เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ในบางกรณี Cesar จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับข้อมูลที่ Cesar ครอบครองอยู่ก่อนหน้าได้ ในบางกรณี Cesar จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารต้นฉบับก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หลักฐานระบุตัวตน และ/หรือหลักฐานที่อยู่ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองของ Cesar ทั้งนี้โปรดแจ้งเราให้ทราบถึงการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลรายละเอียดไปยัง DPO ตามอีเมลที่ให้ไว้ในข้อ 2.2

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Cesar ใช้ระบบการป้องกันและจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันการสูญหายและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ นอกเหนือจากคุณหรือบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม Cesar ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมาได้ คุณจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cesar จะไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเข้าถึง เปลี่ยนแปลง รวบรวม คัดลอก ทำลาย กำจัด เปิดเผย หรือดัดแปลงโดยการละเมิดระบบการป้องกันและจัดการข้อมูลของ Cesar

7. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 ของนโยบายฉบับนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

ก) ตรวจสอบว่า Cesar ถือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ให้ขอสำเนาข้อมูลดังกล่าว

ข) กำหนดให้ Cesar สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

7.2 Cesar ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณภายใต้เงื่อนไขข้อ 7.1 (ก) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมที่จำเป็นตามข้อ 7.1(ก) และ/หรือได้รับคำขอของคุณภายใต้ข้อ 7.1 (ข) คำขอของคุณจะได้รับการดำเนินการภายใน 30 วัน

7.3 หากคุณต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่ส่งให้ Cesar หรือต้องการตรวจสอบการใช้งาน การประมวลผลข้อมูล และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ Cesar เราอาจขอหลักฐานระบุตัวตนก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยหลักฐานระบุตัวตนนี้จะอยู่ในรูปแบบของชื่อ หมายเลขสมาชิก และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (NRIC) หรือหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประจำตัวต่างประเทศ (FIN) ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ให้ดี เนื่องจากคุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ของ Cesar ที่อาจเกิดขึ้นตามคำขอของบุคคลอื่น โดยลักลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชันจำรหัสผ่านของเบราว์เซอร์ เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

8. การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Cesar จะลบข้อมูลตามความเหมาะสม หรือจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของ Cesar และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ และระบบอื่น ๆ ของ Cesar ตามขั้นตอนภายในของ Cesar และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ

9. การติดต่อ

สำหรับวิธีการสื่อสารใด ๆ ที่คุณได้ให้กับทาง Cesar นั้น (ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร) จะ/อาจจะอยู่ในรายการใน Do Not Call Registry ("DNC") ผ่านการทำเครื่องหมายยินยอมในแบบฟอร์ม หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บ่งชี้ว่าคุณยินยอมให้ Cesar ติดต่อคุณโดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับ Cesar ครอบคลุมถึงการโทรศัพท์, การส่งข้อความSMS, Whatsapp, MMS, โทรสาร การใช้แอปพลิเคชัน หรือวิธีสื่อสารอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 3.2 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ข้อเสนอพิเศษ และการบริการจาก Cesar

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Cesar ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ Cesar เห็นว่าจำเป็นตามสมควร คุณควรหมั่นตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด และในระหว่างรอการประกาศแจ้งเตือน หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้รับการแก้ไข ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าในขอบเขตของความไม่สอดคล้องกัน

11. การบังคับใช้ทางกฎหมาย

นโยบายฉบับนี้อยู่ภายใต้และจะถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ใน

เขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย

12. ข้อกำหนดอื่น ๆ

12.1 นโยบายฉบับนี้ใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Cesar เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แม้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีตราสินค้าร่วมกับโลโก้แบรนด์สินค้าของเราก็ตาม Cesar จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม Cesar จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้นคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในเว็บไซต์เหล่านี้

12.2 Cesar จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ที่กระทำผ่านการเชื่อมโยงหรือถูกนำไปยังเว็บไซต์ของ Cesar

12.3 เว็บไซต์ของ Cesar ไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี Cesar ไม่มีเจตนาร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มคนในช่วงวัยดังกล่าว